मिळकत धारकांना बिला बाबतच्या सूचना
        झोन क्रमांक गट क्रमांक मिळकत क्रमांक .   वाढीव        
         .          
   SHOW DOCUMENT