झोन
गट क्रमांक 
मालकाचे नाव Help Marathi Typing
पत्ता Help Marathi Typing
गट मालमता क्र. मालकाचे नाव पत्ता बिल क्र. कृती